05/01/2022

Chào Năm mới! Niềm tin mới! Sức sống mới!

Quốc lộ 51, gần như chỉ thấy bảng số 51….. Sức sống Sài gòn bùng nổ.

Share this content: