Right Direction, Right Journey

SỰ KIỆN tháng 3/2022

HỘI THẢO GIỚI THIỆU SOCIAL STYLE MODEL NGÀY 11.3.2022

CÁC KHOÁ HỌC tháng 3/2022

I. Khoá học INTRODUCTION TO SOCIAL STYLE TM online/tập trung

Tên đăng ký:

 • Lớp online Phong cách Xã hội
 • Lớp tập trung Phong cách Xã hội

Hình thức học:

 • Lớp học trực tuyến / tập trung, trong 3 – 4 giờ, có giảng viên hướng dẫn
 • Hồ sơ Khảo sát Phong cách có nhiều người đánh giá

Nâng cao năng lực cho người học:

 • Phân biệt sự khác nhau giữa hành vi và tính cách
 • Khám phá bốn nhóm hành vi chúng ta gọi là Phong cách Xã hội  
 • Biết được mỗi Phong cách thường giao tiếp và tương tác ra sao 
 • Nhận ra người khác nhìn thấy Phong cách của bạn thế nào
 • Khảo sát Phong cách do nhiều người đánh giá xác định Tính Linh hoạt và điểm mù của bạn
 • Thực hành nhận dạng Phong cách của người khác để bắt đầu áp dụng Tính Linh hoạt
 • Có khả năng ứng dụng kiến thức về Phong cách để tăng cường Tính Linh hoạt của bạn
 • Tham gia thực hành các bài tập tương tác để ứng dụng kỹ năng đã học
 • Nhận quyền truy cập các công cụ ứng dụng sau khoá học

Khoá học cung cấp:

 • Tài liệu học viên
 • Hồ sơ Khảo sát Phong cách
 • Công cụ ứng dụng sau khoá học: SOCIAL STYLE Navigator & Passport

II. Khoá học IMPROVING PERSONAL EFFECTIVENESS WITH VERSATILITYTM online/tập trung

Tên đăng ký:

 • Lớp online Nâng cao Hiệu quả
 • Lớp tập trung Nâng cao Hiệu quả

Hình thức học:

 • Lớp học trực tuyến / tập trung, trong 1,5 – 2 giờ, có giảng viên hướng dẫn
 • Hồ sơ Khảo sát Phong cách tự đánh giá

Style Passport

Nâng cao năng lực cho người học:

 • Phân biệt sự khác nhau giữa hành vi và tính cách
 • Khám phá bốn nhóm hành vi chúng ta gọi là Phong cách Xã hội  
 • Nhận ra mỗi Phong cách thường giao tiếp và tương tác ra sao 
 • Dự đoán Phong cách của bạn qua thực hiện một khảo sát 
 • Biết Tính Linh hoạt hỗ trợ hiệu quả tương tác cá nhân như thế nào 
 • Thực hiện khảo sát Tính Linh hoạt để dự đoán tác động của bạn với người khác
 • Học cách nhận ra Phong cách của người khác 
 • Nhận quyền truy cập các công cụ ứng dụng sau khoá học 

Khoá học cung cấp:

 • Tài liệu học viên
 • Hồ sơ Khảo sát Phong cách
 • Công cụ ứng dụng sau khoá học: SOCIAL STYLE Navigator & Passport

III. Khoá học INTRODUCTION TO SOCIAL STYLE TM e-Learning

Tên đăng ký:

 • Lớp e-Learning Phong cách Xã hội

Hình thức học:

 • Lớp e-Learning, người học chủ động thời gian
 • Hồ sơ Khảo sát Phong cách có nhiều người đánh giá

Nâng cao năng lực cho người học:

 • Phân biệt sự khác nhau giữa hành vi và tính cách
 • Khám phá bốn nhóm hành vi chúng ta gọi là Phong cách Xã hội  
 • Biết được mỗi Phong cách thường giao tiếp và tương tác ra sao 
 • Nhận ra người khác nhìn thấy Phong cách của bạn thế nào
 • Khảo sát Phong cách do nhiều người đánh giá xác định Tính Linh hoạt và điểm mù của bạn
 • Thực hành nhận dạng Phong cách của người khác để bắt đầu áp dụng Tính Linh hoạt
 • Có khả năng ứng dụng kiến thức về Phong cách để tăng cường Tính Linh hoạt của bạn
 • Tham gia thực hành các bài tập tương tác để ứng dụng kỹ năng đã học
 • Nhận quyền truy cập các công cụ ứng dụng sau khoá học

Khoá học cung cấp:

 • Tài liệu học viên
 • Hồ sơ Khảo sát Phong cách
 • Công cụ ứng dụng sau khoá học: SOCIAL STYLE Navigator & Passport

IV. Khoá học IMPROVING PERSONAL EFFECTIVENESS WITH VERSATILITY OnDemandTM e-Learning

Tên đăng ký:

 • Lớp e-Learning Nâng cao Hiệu quả Cá nhân

Hình thức học:

 • Lớp e-Learning, người học chủ động thời gian
 • Hồ sơ Khảo sát Phong cách tự đánh giá

Nâng cao năng lực cho người học:

 • Phân biệt sự khác nhau giữa hành vi và tính cách
 • Khám phá bốn nhóm hành vi chúng ta gọi là Phong cách Xã hội  
 • Nhận ra mỗi Phong cách thường giao tiếp và tương tác ra sao 
 • Dự đoán Phong cách của bạn qua thực hiện một khảo sát 
 • Biết Tính Linh hoạt hỗ trợ hiệu quả tương tác cá nhân như thế nào 
 • Thực hiện khảo sát Tính Linh hoạt để dự đoán tác động của bạn với người khác
 • Học cách nhận ra Phong cách của người khác 
 • Có khả năng ứng dụng kiến thức về Phong cách để tăng cường Tính Linh hoạt của bạn
 • Nhận quyền truy cập các công cụ ứng dụng sau khoá học 

Khoá học cung cấp:

 • Tài liệu học viên
 • Hồ sơ Khảo sát Phong cách
 • Công cụ ứng dụng sau khoá học: SOCIAL STYLE Navigator & Passport

V. Khoá học chuyên đề khác trên nền Social Style

Vui lòng liên hệ với BriteMind về nhu cầu cụ thể của người học hay tổ chức

ĐĂNG KÝ LỚP